Japanese Base Set Venusaur Holo PSA 9

$449.99
SKU:

SET: Japanese Base Set

RARITY: Holo Rare

POKEMON: Venusaur

GRADE: PSA 9