Venusaur Base Set 2 CGC 9

$249.99
SKU:
Pokemon Set Card #/Set # CGC Grade Received
Venusaur Base Set 2 18/110 9 W/ Subgrades