Venusaur Base Set CGC 8.5

$199.99
SKU:
Pokemon Set Card #/Set # CGC Grade Received
Venusaur Base Set - Unlimited 15/102 8.5